Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija


Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njihovom ostvarivanju. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu da se stranki omogući pristup zatraženoj informaciji. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

KOMUNALIJE – PLIN d.o.o. javnost informiraju putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Društva KOMUNALIJE-PLIN d.o.o. na sljedeće moguće načine:

  1. putem telefona na broj: +385 (0)48 812 662
  2. elektroničkom poštom službeniku za informiranje: info@komunalije-plin.hr, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
  3. poštom na adresu: KOMUNALIJE – PLIN d.o.o., Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac, Hrvatska na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
  4. osobno na adresu: KOMUNALIJE – PLIN d.o.o., Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac, Hrvatska, od ponedjeljka do petka od 08:00 do 14:00 sati.

Službenik za informiranje:
Maja Grgić
KOMUNALIJE – PLIN d.o.o., Radnička cesta 61, 48 350 Đurđevac
Tel.: +385 (0)48 812 662
Fax.: +385 (0)48 812 663
E-mail službenika za informiranje: info@komunalije-plin.hr 

Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 08:00 do 14:00 sati.
Naknada za pristup informacijama
KOMUNALIJE – PLIN d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova prema Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14) određuje se u sljedećem iznosu:

 1. preslika jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
 2. preslika jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
 3. elektronički zapis na jednom CD -u – 4,00 kune
 4. elektronički zapis na jednom DVD -u -6,00 kuna
 5. elektronički zapis na menorijskoj kartici ovisno količini memorije
  za 4 GB 30,00 kuna
  za 8 GB 50,00 kuna
  za 16 GB 120,00 kuna
  za 32 GB 150,00 kuna

Društvo je dužno korisniku omogućiti pristup informaciji u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.
Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.
Društvo može se odreći naplate troškova i osloboditi korisnika prava na informaciju stvarnih materijalnih troškova ako oni ne prelaze iznos od 50,00 kuna.
NAPOMENA:
Društvo od korisnika prava na informaciju može naplatiti stvarne materijalne troškove u vezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.
Naknadu korisnik uplaćuje na žiro račun IBAN HR3224020061100539821 poziv na broj : broj računa -OIB, u svrhu doznake ” naknada za pristup informaciji”.
Društvo će dostaviti informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati. U slučaju da korisnik prava na pristup informacije u roku od 8 dana ne položi navedeni iznos, smatrati će se da je korisnik prava na pristup informaciji odustao od zahtjeva.

KOMUNALIJE – PLIN d.o.o. izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Obrasci:

Godišnja izvješća:

Upitnik za samoprocjenu 2023.