Distribucijsko područje


Distributivno područje obuhvaća:

Grad Đurđevac,
Općine: Virje, Molve, Kalinovac, Kloštar Podravski, Ferdinandovac, Podravske Sesvete, Novo Virje
Dužina plinske mreže je ~ 293 km.

Broj aktivnih potrošnih mjesta na dan 31.12.2014. je 5613.

Karta distributivnog područja: