O nama


Komunalije-Plin društvo s ograničenom odgovornošću za distribuciju i opskrbom plina
Skraćeni naziv: Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac

Matični broj subjekta (MBS): 010069259 – Trgovački sud u Varaždinu
Matični broj poslovnog subjekta: 2369796
OIB: 61631628760
IBAN: HR3224020061100539821 kod Erste & Steiermärkische Bank d.d.

Adresa: Radnička cesta 61, 48350 Đurevac
Telefon: 048/812-662
E-mail: info@komunalije-plin.hr
Dežurni broj: 048 812 304

Besplatni broj: 0800 200 229

Uprava društva – direktor:
Marko Mišulin, struč.spec.ing.sec.

Kontakt osoba za distribuciju plina:
Jadranko Vinković, dipl. ing. stroj 091/240-6633

Kontakt osoba za tehnička pitanja:
Zoran Rendula, ing. stroj. 095/363-3852

Kontakt osoba za knjigovodstveno-financijske poslove:
Tatjana Trogrlić, dipl. oec. 091/177-1001

EIC oznaka: 31X-KOMUN-PLIN-W
Display Name (kratko ime): KOMUN-PLIN-HR

Temeljni kapital: 2.412.700,00 kn

Skupština društva: Funkciju predsjednika Skupštine obavlja predsjednik Skupštine društva Komunalija d.o.o., Radnička cesta 61, Đurđevac, Hrvoje Janči
NADZORNI ODBOR:
Lidija Pintarić – predsjednik Nadzornog odbora
Igor Pleško – zamjenik predsjednika
Danijela Jelušić – član