Nadzorni odbor Društva


POPIS ODLUKA NADZORNOG ODBORA

2021.GODINA

34. sjednica od 23. lipnja 2021.

BROJ ODLUKE ODLUKA/ ZAKLJUČAK
34/1 Odluka o verifikaciji Zapisnika i Odluka sa 32. i 33. telefonske sjednice
34/2 Odluka o poslovanju  i financijskom izvješću poslovanja za razdoblje 01.01.2020-31.12.2020.
34/3 Odluka o Izvješću Nadzornog odbora o provedenom poslovanju u 2020. godini
34/4 Odluka o Izvješću o provedenom revizijskom nadzoru
34/5 Odluka o rasporedu ostvarene dobiti za 2020. godinu 
34/6 Odluka o Planu poslovanja za 2021. godinu
34/7 Odluka o Planu nabave za 2021. godinu
34/8 Odluka o izboru revizora za 2021. godinu
34/9 Odluka o sklapanju Ugovora za nabavu plinoinstalaterskog materijala i opreme za 2021. godinu
34/10 Odluka o nabavi plina za plinsku godinu 2021./2022. za tarifnu grupu Kućanstvo
34/11 Odluka o nabavi plina za plinsku godinu 2021./2022. za tarifnu grupu Poduzetništvo

33.telefonska sjednica od 30. travnja 2021.

BROJ ODLUKE ODLUKA/ ZAKLJUČAK
33/1 Odluka o sklapanju aneksa o radu Uprave – direktora

2020.GODINA

32. sjednica od 29. prosinca 2020.

BROJ ODLUKE ODLUKA/ ZAKLJUČAK
32/1 Odluka o verifikaciji Zapisnika i Odluka sa 31. sjednice Nadzornog odbora
32/2 Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji

31. sjednica od 02. prosinca 2020.

BROJ ODLUKE ODLUKA/ ZAKLJUČAK
31/1 Odluka o verifikaciji Zapisnika i Odluka sa 30. sjednice Nadzornog odbora
31/2 Odluka o financijskom poslovanju za razdoblje od 01.01. do 30.09.2020. godine
31/3 Odluka o izmjeni Plana poslovanja za 2020. godinu
31/4 Odluka o davanju suglasnosti t.d. Komunalije-Plin d.o.o. za javljanje na natječaj za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 01. travanja do 30. rujna 2024. godine

30. sjednica od 10. rujna 2020.

BROJ ODLUKE ODLUKA/ ZAKLJUČAK
30/1 Odluka o verifikaciji Zapisnika i Odluka sa 29. sjednice Nadzornog odbora
30/2 Odluka o davanju prijedloga Skupštini društva za izbor revizora za 2020. godinu
30/3 Odluka o izmjeni i dopuni Kolektivnog ugovora za t.d. Komunalije-Plin d.o.o.
30/4 Odluka o prijedlogu zajedničke izgradnje nove poslovne zgrade Komunalija-Plin d.o.o.

29. sjednica od 24. lipnja 2020.

BROJ ODLUKE ODLUKA/ ZAKLJUČAK
29/1 Odluka o verifikaciji Zapisnika i Odluka sa 28. sjednice Nadzornog odbora
29/2 Odluka o poslovanju i financijskom izvješću poslovanja za razdoblje 01.01.- 31.12.2019.
29/3 Odluka o Izvješću Nadzornog odbora o provedenom nadzoru
29/4 Odluka o Izvješću o provedenom revizijskom nadzoru
29/5 Odluka o rasporedu ostvarene dobiti za 2019. godinu

28. telefonska sjednica od 30. travnja 2020.

BROJ ODLUKE ODLUKA/ ZAKLJUČAK
28/1 Odluka o verifikaciji Zapisnika i Odluka sa 26 i 27. sjednice Nadzornog odbora
28/2 Odluka o Planu poslovanja za 2020. godinu
28/3 Odluka Planu poslovanja za 2020. godinu
28/4 Odluka o sklapanju ugovora sa tvrtkom Hidrocom d.o.o. Pitomača za nabavu plinoinstalaterskog matrijala i opreme za 2020. godinu
28/5 Odluka o sklapanju Ugovora o prodaji plina opskrbljivaču u obvezi javne usluge s tvrtkom “ INA d.d. “, Zagreb kao opskrbljivač plina za plinsku godinu 2020./2021.
28/6 Odluka o nabavi plina za plinsku godinu 2020./2021. – tarifna grupa poduzetništvo
28/7 Odluka o sklapanju Aneksa o radu Uprave – direktora

27. telefonska sjednica od 30. ožujka 2020.

BROJ ODLUKE ODLUKA/ ZAKLJUČAK
27/1 Odluka o izmjeni i dopuni Kolektivnog ugovora za t.d. Komunalije-Plin d.o.o.

2019.GODINA

26. redovna sjednica od 23. prosinca 2019.

26/1 Odluka o verifikaciji Zapisnika i Odluka sa 25. sjednice Nadzornog odbora
26/2 Odluka o poslovanju i financijskom izvješću poslovanja za razdoblje od 01.01. do 30.09.2019. godine
26/3 Odluka o izmjeni Plana poslovanja za 2019. godinu
26/4 Odluka o izmjeni Plana nabave za 2019. godinu
26/5 Odluka o izmjeni i dopuni Kolektivnog ugovora za t.d. Komunalije-Plin d.o.o.

25. redovna sjednica od 09. listopada 2019.

25/1 Odluka o verifikaciji Zapisnika i Odluka sa 24. sjednice Nadzornog odbora
25/2 Odluka o poslovanju i financijskom izvješću poslovanja za razdoblje od 01.01. do 30.06.2019. godine
25/3 Odluka o davanju suglasnosti za obavljanje dopunske djelatnosti Jadranko Vinković

24. redovna sjednica od 08. srpnja 2019.

24/1 Odluka o verifikaciji Zapisnika i Odluka sa 23. sjednice Nadzornog odbora
24/2 Odluka o poslovanju i financijskom izvješću poslovanja za razdoblje od 01.01. do 31.03.2019. godine
24/3 Zaključak o izboru revizora za 2019. godinu
24/4 Odluka o Planu poslovanja za 2019. godinu
24/5 Odluka o Planui nabave za 2019. godinu
24/6 Zaključak o dopuni točke 6. za iduću sjednicu NO – dopunski rad Jadranko Vinković

23. redovna sjednica od 24. travnja 2019.

23/1 Odluka o verifikaciji Zapisnika i Odluka sa 22. sjednice Nadzornog odbora
23/2 Odluka o poslovanju i financijskom izvješću poslovanj aza period od 01.01. – 31.12.2018.
23/3 Odluka o Izvješću Nadzornog odbora o provedenom nadzoru
23/4 Odluka o Izvješću o provedenom revizijskom nadzoru
23/5 Odluka o rasporedu ostvarene dobiti za 2018. godinu
23/6 Odluka o sklapanju Aneksa o radu Uprave – direktora

22. redovna sjednica od 03. travnja 2019.

22/1 Odluka o verifikaciji Zapisnika i Odluka sa 21. sjednice Nadzornog odbora
22/2 Odluka o sklapanju Ugovora s tvrtkom HIDROCOM d.o.o. Pitomača za nabavu plinoinstalaterskog materijala i opreme za 2019. godinu
22/3 Odluka o sklapanju Ugovora o prodaji plina opskrbljivaču u obvezi javne usluge s tvrtkom ” Hrvatska elektroprivreda – dioničko društvo” Zagreb ka opskrbljivača plina za plinsku godinu 2019./2020.
22/4 Odluka o nabavi plina za plinsku godinu 2019./2020. – tarifna grupa poduzetništvo

2018. GODINA

21. redovna sjednica od 12. prosinca 2018.

21/1 – Odluka o verifikaciji Zapisnika i Odluka sa 20. sjednice Nadzornog odbora
21/2 – Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju društva Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac za period od 01.01. do 30.09.2018.
21/3 – Odluka o Izmjeni plana poslovanja za 2018. godinu
21/4 – Odluka o Izmjeni plana nabave za 2018. godinu
21/5 – Odluka o pravu potpisa Ugovora za izgradnju zamjenske građevine dijela postojeće mreže plinovoda u Đurđevcu i izgradnja novih dionica – produžetci distributivne plinske mreže, E-MV-1/18

20. redovna sjednica od 12. rujna 2018.

20/1 – Odluka o verifikaciji Zapisnika i Odluka sa 19. sjednice Nadzornog odbora
20/2 – Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju društva Komunalija-Plin d.o.o. Đurđevac za period od 01.01. do 30.06.2018.

19. redovna sjednica od 09. srpnja 2018.

19/1 – Odluka o verifikaciji Zapisnika i Odluka sa 18. sjednice Nadzornog odbora
19/2 – Odluka o prihvaćanju Izvješća o poslovanju društva Komunalije-Plin d.o.o. Đurđevac za period od 01.01. do 31.03.2018.
19/3 – Zaključak o izboru revizora za 2018. godinu
19/4 – Odluka o izmjeni i dopuni Kolektivnog ugovora za t.d. Komunalije-Plin d.o.o.
19/5 – Zaključak o nabavi plina za iduću plinsku godinu 2018./2019.

18. redovna sjednica od 24. travnja 2018.

18/1 – Odluka o verifikaciji Zapisnika i Odluka sa 17. sjednice Nadzornog odbora
18/2 – Odluka o poslovanju i financijskom izvješću poslovanja za period od 01.01. – 31.12.2017.
18/3 – Odluka o Izvješću Nadzornog odbora o provedenom nadzoru poslovanja za 2017.
18/4 – Odluka o Izvješću o provedenom revizijskom nadzoru za 2017.
18/5 – Odluka o rasporedu dobiti za 2017. godinu
18/6 – Odluka o potpisu Sporazuma o reguliranju vlasničkih prava na zemljištem kojim se zatvorilo potraživanje od Nature-Milk-Đurđevac d.o.o.

17. redovna sjednica od 27. ožujak 2018.

17/1 – Odluka o verifikaciji Zapisnika i Odluka sa 16. sjednice Nadzornog odbora
17/2 – Odluka o planu poslovanja za 2018. godinu
17/3 – Odluka o planu nabave za 2018. godinu
17/4 – Odluka o kreditu na iznos 4.000.000,00 kn
17/5 – Odluka o nabavi plina za iduću plinsku godinu 2018./2019. sa HEP d.d.