Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima i oni su ravnopravni u njihovom ostvarivanju. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu da se stranki omogući pristup zatraženoj informaciji. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

KOMUNALIJE - PLIN d.o.o. javnost informiraju putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Društva KOMUNALIJE-PLIN d.o.o. na sljedeće moguće načine:
1. putem telefona na broj: +385 (0)48 812 662
2. putem faksa na broj: +385 (0)48 812 663
3. elektroničkom poštom službeniku za informiranje:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
4. poštom na adresu: KOMUNALIJE -  PLIN d.o.o., Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac, Hrvatska na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
5. osobno na adresu:  KOMUNALIJE -  PLIN d.o.o., Radnička cesta 61, 48350 Đurđevac, Hrvatska, od ponedjeljka do petka od 08:00 do 14:00 sati.
Službenik za informiranje:
Ivana Vranić
KOMUNALIJE -  PLIN d.o.o., Radnička cesta 61, 48 350 Đurđevac
Tel.: +385 (0)48 812 662
Fax.: +385 (0)48 812 663
E-mail službenika za informiranje: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 08:00 do 14:00 sati.
Naknada za pristup informacijama
KOMUNALIJE -  PLIN d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (dalje u tekstu: Kriterij) na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, 85/15).

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova prema Kriteriju za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (»Narodne novine«, broj 12/14) određuje se u sljedećem iznosu:
1. preslika jedne stranice veličine A4    -  0,25 kuna
2. preslika jedne stranice veličine A3    -  0,50 kuna
3. elektronički zapis na jednom CD -u   -  4,00 kune
4. elektronički zapis na jednom DVD -u  -6,00 kuna
5. elektronički zapis na menorijskoj kartici ovisno količini memorije
za  4 GB    30,00 kuna
za  8 GB    50,00 kuna
za 16 GB 120,00 kuna
za 32 GB 150,00 kuna
Društvo je dužno korisniku omogućiti pristup informaciji u što kraćem roku, a najkasnije u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.
Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.
Društvo može se odreći naplate troškova i osloboditi korisnika prava na informaciju stvarnih materijalnih troškova ako oni ne prelaze iznos od 50,00 kuna.
NAPOMENA:
Društvo od korisnika prava na informaciju može naplatiti stvarne materijalne troškove u vezi s pružanjem i dostavom tražene informacije.
Naknadu korisnik uplaćuje na žiro račun IBAN HR3224020061100539821 poziv na broj : broj računa -OIB, u svrhu doznake " naknada za pristup informaciji".
Društvo će dostaviti informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati. U slučaju da korisnik prava na pristup informacije u roku od 8 dana ne položi navedeni iznos, smatrati će se da je korisnik prava na pristup informaciji odustao od zahtjeva.

KOMUNALIJE - PLIN d.o.o. izdat će korisniku prava na informaciju račun prema visini naknade određenom u Kriteriju.

Obrasci:
Zahtjev za pristup informacijama (Obrazac 2)
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Obrazac 3)
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Obrazac 4)